KİT Daire Başkanı görevden alınsa bile 2 yıl bedava maaş alacak güce sahip mi?

KİT Daire Başkanı hakkında gelen bedava maaş şaşırtıcı oldu, KİT Daire Başkanı aldığı maaşın ortalama yarısından daha fazlasını da olsa alabiliyor.

KİT Daire Başkanı görevden alınsa bile 2 yıl bedava maaş alacak güce sahip mi?
KİT Daire Başkanı görevden alınsa bile 2 yıl bedava maaş alacak güce sahip mi? Serhan Akyıldız

KİT Daire Başkanı hakkında gelen bedava maaş şaşırtıcı oldu, KİT Daire Başkanı aldığı maaşın ortalama yarısından daha fazlasını da olsa alabiliyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsünde 6 yıldan bu yana Daire başkanlığında çalışmakta iken müşavirlik kadrosuna atandım. 15.04.2015 tarih ve 29327 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6639 sayılı kanunun 23'üncü maddesine göre 2 yıl Daire Başkanlığı maaşı almam gerekirken müşavir maaşı alıyorum. Konu hakkında açıklayıcı bilgi rica ediyorum.

Cevap
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüsüne istihdam şekli getirilmiş, Kararnamedeki sözleşmeli personele ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesince iptali neticesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istihdam şekilleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Memurlar hakkında 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel hakkında ise 399 sayılı KHK hükümleri ile hüküm bulunmayan hallerde anılan Kararnamenin 58 inci maddesi hükmü uyarınca Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine sayılı Devlet memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır.

6639 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde kararnameye ek 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında kapsam "22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda;"hükmü ile belirlenmiştir.
Söz konusu hüküm kapsamı önce tabi oldukları personel mevzuatı bakımından sınırlandırmış birde kurumsal olarak sınırlandırmıştır.
1-Kapsama dahil kurumlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde çalışan personel ile 926 sayılı Türk silahlı kuvvetleri personel Kanununa tabi personel kapsam dışında tutulmuştur. Söz konusu kurumlarda işçi ve 926 sayılı Kanuna tabi personel dışındaki bütün personel kapsama dahil edilmiştir. 
5018 Sayılı Kanunun III sayılı cetveli deki kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkan ve üyeleri hariç tutulmuştur.
2-Kurumsal olarak sınırlama ise
-Başbakanlık, Başbanlık bağlı ve ilgili kuruluşları,
-Bakanlıklar, Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları
-5018 Sayılı Kanunun III sayılı cetveli deki kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (başkan ve üyeleri hariç) 
5018 sayılı Kanunun III) Sayılı Cetvel'i 
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
3) Sermaye Piyasası Kurulu 
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
6) Kamu İhale Kurumu 
7) Rekabet Kurumu 
8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 
9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Ek 18 inci madde ile görevden alınan Devlet memurlarının atanacağı kadrolar Kanun Koyucu tarafından belirlenmiş olup, idarenin farklı bir uygulama yapması mümkün bulunmamaktadır.

Kamu iktisadi teşebbüsleri 233 sayılı Kanun Hükmünde kararname eki cetvele bakılması halinde başbakanlık veya bakanlık bağlı veya ilgili kuruluş oldukları görülmektedir.

Ek göstergeleri düzenleyen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinin 1 inci maddesi "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."hükmü ve Kanuna ekli II sayılı ek gösterge cetvelinde bağlı ve ilgili kuruluş daire başkanlarına 3600 ek gösterge öngörülmüş bulunmaktadır.

Daire Başkanlarına 3600 ek gösterge, yürürlükte
6639 sayılı Kanunun 23. maddesinden Üniversiteler faydalanır mı?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Bağlı ve ilgili kuruluş olan KİT'ler 375 sayılı KHK'nin ek 18 inci maddesi kapsamında bulunmaktadır.
2- Bağlı ve ilgili kuruluş olan KİT'lerin daire başkanlarının ek göstergeleri 3600 olarak belirlenmiştir.
3- Bağlı ve ilgili kuruluş olan KİT'lerin daire başkanları görevden alınmaları halinde 375 sayılı KHK'nin ek 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca (657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan) müfettiş gibi kariyer bir unvana atanması gerekmektedir.
4-3 yıldan fazla daire başkanı olarak görev yapmanız 375 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi amir bir hüküm olması idarenin bu hükmü uygulamıyorum deme hakkı bulunmaması sebebiyle "Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir" hükmü çerçevesinde 2 yıl boyunca daire başkanı maaşı ödenmesi gerekmektedir.
5-Bu çerçevede bağlı ve ilgili kuruluş olan KİT'lerin daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK ek 18 inci maddesi uyarınca görevden alınan memura 2 yıl süre ile daire başkanına ilişkin ödemelerin yapılması gerekir.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KİT Daire Başkanı görevden alınsa bile 2 yıl bedava maaş alacak güce sahip mi?
KİT Daire Başkanı görevden alınsa bile 2 yıl bedava maaş alacak güce sahip mi?
Kariyer sınavını geçen Diyanet personeli ne kadar maaş alıyor?
Kariyer sınavını geçen Diyanet personeli ne kadar maaş alıyor?